Main menu

Algemene Voorwaarden

+100%-

1. Definities

1.1. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Weg naar Werk een overeenkomst heeft afgesloten, rx respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, capsule diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n).

1.2. Onder “opdracht” wordt verstaan: de overeenkomst, waarbij Weg naar Werk zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei Wijze diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoedingen, voorschotten en kosten te betalen.

1.3. Onder “het werk” wordt verstaan: de ingevolge de overeenkomst tot het verlenen van diensten door of namens Weg naar Werk uit te voeren werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Elke bepaling in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing indien opdrachtgever consument is, tenzij expliciet in een bepaling ten aanzien van een opdrachtgever die consument is, iets anders is bepaald.

2.2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Aanvullingen en / of afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

2.3. Aan opdrachtgever wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld.

3. Offertes en prijsopgaven

3.1. Alle gedane offertes c.q. prijsopgaven tot dienstverlening in welke vorm dan ook, zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn geldig tot 1 maand na dagtekening.

3.2. Indien binnen 1 maand na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Weg naar Werk gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

3.3. Offertes van Weg naar Werk zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Weg naar Werk zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.4. Door ondertekening van de offerte verklaart opdrachtgever bekend en akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

4. Overeenkomst

4.1. Een overeenkomst tussen Weg naar Werk en de opdrachtgever komt tot stand indien en nadat een mondelinge of Schriftelijke opdracht schriftelijk bevestigd is. Opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden. Alle handelingen en / of overeenkomsten die ter uitvoering van de overeenkomst of in aansluiting daarop worden verricht, respectievelijk aangegaan, worden geacht deel uit te maken van de uitvoering der overeenkomst. De feitelijke inhoud van de overeenkomst wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

4.2. De duur van de opdracht wordt in de offerte op basis van de dan beschikbare informatie zo nauwkeurig mogelijk ingeschat. De uiteindelijke duur wordt mede bepaald door factoren als kwaliteit van de informatie en medewerking van de opdrachtgever. Voor zover van toepassing is de opdracht in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Weg naar Werk hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

4.3. Wijzigingen met betrekking tot de inhoud der overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door Weg naar Werk. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht hierdoor kan worden beïnvloed.

5. Uitvoering van het werk

5.1. Het werk zal door Weg naar Werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.

5.2. Weg naar Werk houdt zich aan de gedragsregels zoals opgesteld in de gedragscode van de Nederlandse vereniging voor loopbaanprofessionals; NOLOC.

5.3. Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die benodigd zijn voor een adequate uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor de eventuele medewerking van leden van de organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Weg naar Werk betrokken zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens.

5.5. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Weg naar Werk geschiedt eerst nadat wederpartij hierover is geïnformeerd.

5.6. Indien is overeen gekomen, dat de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever zullen plaatsvinden, is opdrachtgever gehouden, op zijn locatie aan Weg naar Werk kosteloos een eigen werkruimte met eventueel (gebruik van) PC en telefoonaansluiting beschikbaar te stellen.

6. Privacy

6.1. Alle informatie wordt behandeld in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB);

6.2. Alle informatie wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de afgesproken opdracht;

6.3. Alle informatie ten behoeve van de uitvoering van de opdracht wordt geheim gehouden en er wordt zorg voor gedragen dat deze informatie niet aan derden bekend wordt;

6.4. Weg naar Werk is verantwoordelijk dat deze geheimhoudingsplicht door het personeel wordt nagekomen;

6.5. Bij beëindiging van de opdracht worden alle tot de klant te herleiden gegevens, data en/of resultaten 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening aan de klant verwijdert. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht worden tien jaar bewaard.

7. Klachten

7.1. Voor het indienen van klachten, inzake de door Weg naar Werk verrichte werkzaamheden die strijdig zijn met de gedragscode zoals genoemd in 5.2, is het Reglement van Rechtspraak van NOLOC, vereniging voor loopbaanprofessionals, van toepassing.

7.2. Klachten inzake de facturen of klachten van andere orde dan genoemd in 6.1 dienen binnen tien dagen na verzenddatum schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven in het bezit van Weg naar Werk te zijn.

7.3 De indiener van de klacht krijgt binnen twee weken bericht van ontvangst van de klacht.

7.4. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.

7.5. Een klacht wordt binnen zes weken na de ontvangstdatum afgehandeld.

7.6. Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal Weg naar Werk zoveel mogelijk zorgdragen voor een adequate oplossing, in overleg met de opdrachtgever. Een dergelijke oplossing kan nimmer leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid dan neergelegd in artikel 8 van deze voorwaarden.

7.7. Het indienen van klachten ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Weg naar Werk. Het bepaalde in artikel 10 blijft onverkort gehandhaafd.

7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht is Weg naar Werk gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan zolang op te schorten tot de overmachtveroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard dan ook.

7.2. De door Weg naar Werk verrichte prestaties, tot het moment dat de overmachtsituatie zich voordoet, dienen door de opdrachtgever gehonoreerd te worden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde, is Weg naar Werk slechts aansprakelijk voor beroepsfouten, indien bewezen dan wel ontegenzeggelijk door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat deze aan Weg naar Werk redelijkerwijs te (ver)wijten zijn en bij normale oplettendheid en nauwkeurigheid, voorkomen hadden kunnen worden.

8.2. De in lid 1 neergelegde aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het door de opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag, terwijl de opdrachtgever Weg naar Werk uitdrukkelijk vrijwaart van verdergaande schadevergoedingseisen, zowel van hemzelf als van derden.

8.3. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

8.4. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever zijn vervallen.

9. Tussentijdse beëindiging en / of annulering van de opdracht

9.1. Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is, dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties, alsmede in geval van faillissement dan wel surséance van betaling van één der partijen. Dit dient gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.

9.2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, met uitzondering van de in lid 3 van dit artikel genoemde gevallen, heeft Weg naar Werk vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

9.3. Voor opdrachten tot het verrichten van loopbaanadvies, assessment, werkplekanalyse, psychologisch onderzoek en coaching, al dan niet individueel of groepsgewijs, geldt de volgende annuleringsregeling:

9.3.1. bij annulering door opdrachtgever meer dan 14 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: kosteloos;

9.3.2. bij annulering door opdrachtgever 14 tot en met 7 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: 50% van de opdrachtsom;

9.3.3. bij annulering door opdrachtgever 7 werkdagen of minder voorafgaand aan de afgesproken datum: 100% van de opdrachtsom.

9.4. Weg naar Werk behoudt zich het recht voor de overeenkomst éénzijdig te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten indien opdrachtgever:

9.4.1. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

9.4.2. een besluit neemt tot liquidatie en / of stilleggen van zijn onderneming;

9.4.3. het vrije beheer over zijn vermogen verliest of wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.

9.5. Bij beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 9.4. zijn alle vorderingen op opdrachtgever terstond opeisbaar en is Weg naar Werk daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en / of rente. Het rentepercentage heeft hierbij de hoogte van de wettelijke rente.

10. Tarieven en betaling

10.1. Bij opdrachten die de duur van zes maanden overstijgen, is het mogelijk dat een tussentijdse stijging van het niveau van de kosten noodzaakt tot een tariefsaanpassing. Een dergelijke tariefsaanpassing zal niet eerder dan zes maanden na start van het werk plaatsvinden en Weg naar Werk zal opdrachtgever hierover tenminste twee maanden tevoren schriftelijk informeren.

10.2. Het honorarium en eventuele kosten zullen na uitvoering van het werk, of bij langer durende opdrachten, maandelijks bij declaratie gefactureerd worden. De factuur dient binnen 21 dagen na dagtekening volledig voldaan te zijn.

10.3. Na deze vervaldatum zal de wettelijke rente door opdrachtgever aan Weg naar Werk verschuldigd zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.

10.4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalings- of andere verplichtingen te voldoen dan kan Weg naar Werk de (uitvoering van de) overeenkomst opschorten als bedoeld in artikel 9.

10.5. Indien betaling van een factuur niet binnen de geldende termijn is ontvangen dan kan Weg naar Werk rechtsmaatregelen, strekkende tot verkrijging van betaling zijdens opdrachtgever, nemen. Opdrachtgever is in zulk een geval gehouden tot betaling van de door Weg naar Werk te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten.

10.6. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde interest, alsmede de door Weg naar Werk gemaakte invorderingskosten c.q. administratiekosten en worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

11. Intellectueel eigendom

Weg naar Werk behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht/overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met opdrachtgever gesloten, is het Nederlands recht van toepassing.

13. Geschillen

Klachten en geschillen inzake de Gedragscode van NOLOC zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak volgens de bepalingen in het Reglement van Rechtspraak van NOLOC.

Overige geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van Weg naar Werk worden beslist door de rechter die bevoegd is in haar vestigingsplaats, tenzij zij het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtgever wenst te brengen.

Den Haag, 7 mei 2008

Meer informatie over de Gedragscode en het Reglement van Rechtspraak van NOLOC is te vinden op: www.noloc.nl.